D Musig chunnt

Klingling, bumbum und tschingdada, säg, paradiërt de Perserschah? Jetz ghört me s um de Egge choo, Posuunetön wië z Jericho, de Schällebaum macht d Schpitze …..