D Musig chunnt

Klingling, bumbum und tschingdada, säg, paradiërt de Perserschah? Jetz ghört me s um de Egge choo, Posuunetön wië z Jericho, de Schällebaum macht d Schpitze …..

De Päcklipöschtler

Gartenarbet mach wer well. Umeschtäche, Uchruut raufe. Hett ich doch e guëti Schtell, würd ich s Gmües vom Zahltag chaufe …..